QEHS

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

 

 

 

 

Úvod
Revize normy ISO 9001:2008 a normy ISO 9004:2008
 


A. ISO 9001:2008

Revize je v současné době ve fázi pracovního návrhu, DIS ISO 9001 (návrh revize normy) by měl být schválen do konce roku 2007, z toho vyplývá, že FDIS (konečný návrh) můžeme očekávat začátkem roku 2008 a samotné vydání mezinárodní normy ISO 9001:2008 se očekává v říjnu 2008. Souběžně s tím probíhá příprava vydání ISO 9004:2008.
 
Podle dostupných zdrojů a informací revize ISO 9001 nebude obsahovat žádné zásadní zcela nové požadavky, jde o zpřesnění některých požadavků na základě předchozích dotazů a schválených výkladů. 

Například:
Dle aktuální rozpracované verze dojde k několika desítkám změn oproti dosud platné normě ISO 9001:2000, mimo jiné:
 - Přibude povinnost firmy dodržovat aplikovatelné požadavky právních a technických předpisů.
 - I v dalších požadavcích dojde ke sladění s normami užívanými v integrovaných systémech řízení (vazba systému řízení kvality na environmentální řízení a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
 - Ve všeobecných požadavcích se objeví vysvětlení pojmu „outsourcing“ s povinností řídit „outsourcované“ procesy Změny doznají i požadavky týkající se nezbytné způsobilosti zaměstnanců, kteří vykonávají práci ovlivňující shodu produktu s požadavky.
 - K povinnostem souvisejícím s určováním požadavků týkajících se produktu přibudou nově i činnosti po dodání produktu, tj. např. činnosti v rámci záruky, smluvní závazky jako jsou služby údržby a doplňkové služby, které mohou zahrnovat recyklaci nebo konečné odstranění produktu.  

Příklad rozsahu změn:
Nynější znění ust. čl. 7.5.4 „Majetek zákazníka“:
• Jestliže se jakýkoli majetek zákazníka ztratí, poškodí nebo se zjistí, že je nevhodný k použití, musí se to oznámit zákazníkovi a musí se o tom udržovat záznamy (viz 4.2.4).
Nově:
• Jestliže se jakýkoli majetek zákazníka ztratí, poškodí nebo se zjistí, že je nevhodný k použití, musí organizace podat zprávu zákazníkovi a musí se o tom udržovat záznamy (viz 4.2.4).
 
B. ISO 9004:2008
Očekává se rozšíření 8 zásad managementu jakosti na 12 principů, důraz má být nově kladen na inovaci, přizpůsobení se novým podmínkám za účelem zvýšení konkurenceschopnosti organizací s využitím nástrojů sebehodnocení, na vizi (poslání) organizace, na sledování zájmů zainteresovaných stran.  

Očekává se změna z 8 zásad managementu jakosti 12 principů.
Nové znaky – důraz kladen na inovaci, přizpůsobení se novým podmínkám (zvýšení konkurence-schopnosti)
Zaměření se na udržitelný rozvoj místo výkonnosti
využití nástrojů sebehodnocení, důraz na vize/mise organizace, sledování zájmů zainteresovaných stran („návod pro výsledek trvalého uspokojování podílníků organizace“)  

Stávající norma ISO 9004:2000 - Model kontinuálního zlepšování založený na informacích o vnitřním a vnějším zákazníkovi.
Nový model ISO 9004:2008 - "Trvale udržitelný rozvoj založený na učení se a inovaci" 
  
 - Zabudování kompetencí jednotlivců (osobností) do řízení organizace
 - Učení se z nasbíraných vnějších informací včetně podnikatelského prostředí a obměňování organizačního uspořádání podle potřeby.
 - Zohlednění všech zúčastněných stran
 - Pojmy, týkající se spokojenosti zákazníků, spokojenosti zaměstnanců, spolupráce s partnery, důvěryhodnosti investorů a dalších zúčastněných stran, a dopad na společnost
 - Klade se důraz na „misi“ a „vizi“ organizace jako jednoho z článků organizace.  
 
< Předch.   Další >
 
Quality, Environment, Health and Safety Management System = systém integrovaného managementu jakosti, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a zdraví.
Model, který se vzhledem k mnohým společným rysům a přístupům budování původně oddělených manažerských systémů připravuje pro firmy pro začátek příštího tisíciletí.
 

Certifikáty

Pro všechny razitko.gif poradenské a auditorské služby má QEHS platné certifikáty.

QEHS info

Úvodní analýzaSample image

Dříve než zahájíme proces certifikace nebo konzultační služby, důkladně analyzujeme současný stav, který  je výchozím bodem v naší práci.

Proces
Sample image

Zakázku realizujeme v termínu a rozsahu, který dohodneme na základě úvodní analýzy nebo vašeho zadání.

Výsledek Sample image

Proces je vždy zakončen řádným předáním příslušných dokumentů, vydáním osvědčení nebo závěrečnou prezentací.